• NOVO! SERVISIRANJE MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA

  Novi priručnik o servisiranju mašina za pranje sudova, namenjen svima koje zanima princip rada, kvarovi i problemi koji se javljaju prilikom rada i kako izvršiti popravku i redovan servis. Priručnik je dostupan svima, a možete da ga poručite putem naše web stranice, popunjavanjem forme na kontakt stranici.

  Poruči
 • MILE TODOROV, PRIRUČNICI ZA SERVISIRANJE RASHLADNIH I KLIMA UREDJAJA

  Priručnici koji će Vam pomoći prilikom popravke, servisiranja i montaže rashladnih i klima uređaja.

  Pročitaj
 • PRIRUČNICI ZA POPRAVKU I SERVISIRANJE VEŠ MAŠINA

  Autor: Mile Todorov, Ovi priručnici su napisani da Vam što više približi princip rada većine mašina za pranje veša i samim tim olakšati popravku i servisiranje.

  Pročitaj
 • ELEKTRONSKI MODULI SAVREMENIH VEŠ MAŠINA

  Autor: Mile Todorov, Godina: 2013, Povez: Mek, Format: B5, SADRŽAJ: PROGRAMATORI, ELEKTROMOTORI ZA SAVREMENE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA, HIDROSTATI – NIVOSTATI, ELEMENTI ZA PODEŠAVANJE I KONTROLU TEMPERATURE, UREĐAJ ZA ZAKLJUČAVANJE VRATA, ELEKTRONSKI MODULI MAŠINA ZA PRANJE VEŠA ARDO - DMPU, ELEKTRONSKI MODULI - DMPA, NOVE VERZIJE ELEKTRONSKIH MODULA MINISEL ZA VEŠ MAŠINE ARDO...

  Pročitaj
 • POPRAVKA SAVREMENIH MAŠINA ZA PRANJE

  Autor: MILE TODOROV, Godina: 2007, Broj stranica: 358, Povez: Mek, Format: B5, SADRŽAJ: KONSTRUKCIJA I REMONT AUTOMATSKE MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA DATE KAO PRIMER, KONSTRUKCIJA AUTOMATSKE MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA SUPER BIO, ELEKTRIČNA ŠEMA MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA SUPER BIO, POPRAVKA ELEKTRIČNIH MAŠINA ZA PRANJE...

  Pročitaj
 • UVOD U SAVREMENU KLIMATIZACIJU

  Autor: Mile Todorov, Godina: 2013, Povez: Mek, Format: B5, SADRŽAJ: OSNOVNI POJMOVI IZ TEHNIKE HLAĐENJA I KLIMATIZACIJE, Oblici stanja, Promena na vodi pri zagrevanju, Načini prenošenja toplote, Vazduh, Ljudsko telo i klimatizacija, RASHLADNI FLUIDI, Osobine rashladnih fluida...

  Pročitaj
 • SERVIS I MONTAŽA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA

  Autor: Mile Todorov, Godina: 2013, Povez: Mek, Format: B5, FIZIČKI PRINCIPI ZA DOBIJANJE NISKIH TEMPERATURA, RASHLADNI FLUIDI, RASHLADNI KOMPRESORI I AGREGATI, OSNOVNI, DOPUNSKI APARATI I OPREMA U RASHLADNIM INSTALACIJAMA, UREĐAJI ZA AUTOMATSKU REGULACIJU I ARMATURE...

  Pročitaj
 • SERVIS NO FROST FRIŽIDERA

  Autor: Mile Todorov, Godina: 2014, Povez: Mek, Format: B5, Priručnik namenjen ne samo profesionalcima, već i svima kojima je zanimljiva ova tematika. Detaljna klasifikacija frižidera, opisana konstrukcija sa naznakama osnovnih elemenata i blokova. Samsung, Whirpool, Beko i Gorenje, prikazani kodovi grešaka, razlozi nastajanja i njihovo otklanjanje

  Pročitaj
Rate this item
(8 votes)

Elektronski moduli savremenih veš mašina

ELEKTRONSKI MODULI SAVREMENIH VEŠ MAŠINA

Knjiga - Priručnik

Autor: Mile Todorov

Godina 2013

Povez : Mek

Format :B5

Cena: 1.000 din

PORUČI KNJIGU 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

1. PROGRAMATORI

2. ELEKTROMOTORI ZA SAVREMENE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

3. HIDROSTATI – NIVOSTATI

4. ELEMENTI ZA PODEŠAVANJE I KONTROLU TEMPERATURE

5. UREĐAJ ZA ZAKLJUČAVANJE VRATA

6. ELEKTRONSKI MODULI MAŠINA ZA PRANJE VEŠA ARDO - DMPU

7. ELEKTRONSKI MODULI - DMPA

8. NOVE VERZIJE ELEKTRONSKIH MODULA MINISEL ZA VEŠ MAŠINE ARDO

9. ELEKTRONSKI MODULI VEŠ MAŠINA INDESIT/ ARISTON

10. ELEKTRONSKI MODULI VEŠ MAŠINA NA PLATFORMI EVO – 2 SA KOLEKTORSKIM ELEKTROMOTORIMA

11. ELEKTRONSKI MODULI LOW END VEŠ MAŠINA INDESIT

12. ELEKTRONSKI MODULI VEŠ MAŠINA BEKO 5-te SERIJE

13. ELEKTRONSKI MODULI VEŠ MAŠINA BOSCH – SIEMENS

14. ELEKTRONSKI MODUL PG – 2 VEŠ MAŠINE GORENJE

15. ELEKTRONSKI MODULI EWM – 2000 PRIMENLJIVIH KOD VEŠ MAŠINA ELEKTROLUX / ZANUSSI

16. ELEKTRONSKI MODULI VEŠ MAŠINA LG

17. ELEKTRONSKI MODULI VEŠ MAŠINA SAMSUNG

18. VEŠ MAŠINE I NJENE ZAMENJIVE KOMPONENTE

5. UREĐAJ ZA ZAKLJUČAVANJE VRATA

Za sigurnost koriš}enja veš mašine široko se koriste brave sa termoelementom ili tzv. magnetne brave PTC. Ovi ure|aji obezbe|uju blokiranje vrata i nesmetan rad veš mašine tokom rotacije bubnja. U najjednostavnijem slu~aju, ovaj ure|aj za zaklju~avanje je elektromagnet. Zaštitni element koji blokira vrata sve vreme je pod pritiskom opruge. Na slici 58 prikazano je nekoliko modela magnetnih brava. Osnova njihove konstrukcije su posebni termoparovi i bimetalne plo~e jedna ili dve. Termoelement predstavlja poluprovodni~ki otpornik sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom. Ovaj otpornik zna~ajno pove}ava svoju otpornost kada je premašena neka karakteristi~na temperatura. Sli~ni otpornici (rezistori) imaju naziv: PTC – termistor (Positive Temperature Coefficient), a kombinacija termoelementa sa bimetalnom plo~om naziva se PTC +bimetal. Konstrukcija sli~nih termo brava je velika, ali mi }emo pogledati najrasprostranjenije. Na slici 59. Prikazana je unutrašnja konstrukcija termo brave sa plo~astim PTC-termistorom. 

 

5.1. Elektronski moduli

Postoje tri vrste elektronskih modula: 1-Moduli koji ne kontrolišu rad motora; 2-Moduli u kombinaciji sa komandnom jedinicom (programatorom); 3-Moduli potpuno elektronski. O popravci elektronike pisano je puno ~lanaka i priru~nika, postoje zajedni~ke metode popravki. Iz iskustava znamo mnogo slu~aja kvarova elektronskih modula razli~itih tipova, kao i iskustvo je pokazalo da nisu svi moduli van upotrebe. Veliki broj njih mo`e da se popravi. Naravno to zahteva osnovno poznavanje elektronike i sposobnost rukovanjem instrumentima. ~esto je mogu}e popraviti elektronski modul, ako znamo neke detalje iz njegove jedinice i neke druge oznake neisparvnog modula. Ako je vidno da je plo~a totalno izgorela to nije isplativo za poravku. Ako je mala šteta – recimo, da je izgoreo osigura~ ili otpornik na plo~i trijak ili štampa na plo~i mo`e se pokušati popravka elekronike. Ako je pregoreo osigura~ – potrebno je postaviti odgovaraju}i istog kapaciteta. Ako nemamo u odgovaraju}em momentu mo`emo koristiti licnu `ice pre~nika 0.05mm, što je izvodljivo. Varistor (promenljivi otpornik) – Pravilo postoji da na ulaznom delu napona (u lancu) uvek je postavljen otpornik promenljive vrednosti. Metal-oksidni varistori su posebni poluprovodni~ki ure|aji sa posebnom volt-amper karakteristikom. Osnovna funkcija promenljivog otpornika je zaštita od prenapona elektronskog kola. Varistor apsorbuje visokovoltne skokove napona. Posle nekoliko udara napona varistor mo`e ispasti iz stroja: sagoreti ili ~ak eksplodirati. On mo`e da ošteti i neke delove elektronskog modula – kao što je tranzistor male snage. Spoljni izgled zaštitnog promenljivog otpornika je prikazan na slici 72.

Na jednoj strani otprnika obično je napisana snaga napona, obično je to 275 volti. Takođe u el.modulima postavljeni su zaštitni uređaji za opterećenje ploče: naprimer izvor napajanja elektromotora, grejača, pumpe za vodu, ventila ili ventilatora kod mašine za sušenje veša. Postoje slučajevi, kada zaštitni varistori stradaju od kontakta sa vodom koja ulazi u konektore koji povezuju elemente opterećenja.

6. ELEKTRONSKI MODULI MAŠINA ZA PRANJE VEŠA ARDO - DMPU

6.1. Elektronski moduli DMPU i njihova primena

Elektronski moduli tipa DMPU koriste se kod mašina za pranje veša tipa ARDO i imaju namenu upravljanja sa slede}im elementima veš mašine.

• Kolektorskim elektromotorom promenljivog toka;

• Ventilom za primanje vode;

• Pumpom za izbacivanje vode;

• Motor~i}em programatora.

Na modulu DMPU dolaze signali od slede}ih elektri~nih sklopova.

• Od kontaktnih grupa programatora (1,3,5);

• Od elektri~nih prekida~a i nekh dopunskih funkcija;

• Od termorezistora i regulatora temperature;

• Od hidrostata;

• Od tahometra brzine centrifuge.

Jedna od va`nijih funkcija modula DMPU – kontrola ispravnosti sklopa mašine (termorezistora, elektromotora, pumpe za izbacivanje vode, tajmera, regulatora temperature i brzine, el. prekida~a i dopunskih funkcija) i samog elektronskog modula pomo}u ugra|enog autotesta.

Primena i obele`avanje modula DMPU

Modul DMPU koristi se kod veš mašina ARDO, koje su izašle u prodaju negde u maju 2000 godine, i našao je primenu u modelima sa frontalnim punjenjem kako u modelima sa sušenjem (serije WD), tako i bez njega (serija A), sa 800 i 1000 obrtaja centrifuge. Raniji tip ovog modula mogu}e je bilo ugraditi u modele veš mašina tipa S1000X. Vreme primenjivanje ovih digitalnih modula završilo se sa pojavom nove generacije elektronskih mašina, koje po~inju sa slovom “E“. Primenom ove generacije pojavljuju se modeli: AE800X, AED1000X, TL1000X i druge. U elektronskim modulima ovih mašina koristi se mikrokontroler generacije HCO5. Etiketa na modulu slika 77 dozvoljava odrediti modifikaciju i oblast primene. U levom gornjem uglu etikete smeštene su trgova~ke oznake i proizvo|a~ modula i parametri napona, a gore desno – modifikacija modul : H7 ili H8.1. U centralnom delu etikete pokazani su slede}i detalji:

• DMPU – tip modula sa kolektorskim motorom;

• 10 do 1000 rpm – maksimalna brzina okretaja centrifuge;

• 33 /39 / 42 – dopunska informacija kod veš mašina, koje koriste module 33 – uski modeli, A833, A1033, 39 – model S1000X.

6.3. Šema mikrokontrolera familije HC05

Opis mikrokontrolera pogledaćemo na primeru mikrošeme MC68HC705P6ACP. Mikrokontroler dobija informacije o stanju sklopa veš mašine preko porta sa odgovarajućim programima koji su u njega učitani i vidi signal komande na izvodu mikrošeme. Mikrokontroler se sastoji iz sledećih blokova

• 8 – bitni procesor;

• Interne memorije, uključujući memoriju (OZU) 176 bajtova – i jednokratno programabilnim PZU (4,5 kilobajta);

• Paralelnih portova ulaz/izlaz;

• Hod generetora;

• Tajmera;

• Analogno –digitalni pretvarač.

Za upravljanje procesorom služe učitani signali RESET=log. “0” proizlazi prebacivanje sve što je registrovao mikrokontroler u prvobitno stanje. A kod sledećeg instaliranja RESET = log. “1” procesor počinje ispunjenje programa sa nulte tačke PZU (memorija programa).

Taster kontrole releja K1 (verzija 2)

Taster releja K1 vrši zaštitu tranzistora Q3, od optere}enja koje se javlja u namotaju releja K1. Dioda D11 priklju~ena je paralelno sa namotajima tako da štiti tranzistor Q3 od proboja. Prekida~ napaja naponom od 24 i 5V. U izlaznom obliku tranzistor prekida~a Q3 je zatvoren, relej K1 je isklju~en i svojim kontaktima K1.1 serijski spaja stator motora sa rotorom do gornjeg trijak izlaza TR2. Kada do|e na bazu Q3 signal “1” tranzistor otvara, relej K1 spajaju}i svojim kontaktima K1.1 i K1.2, i isklju~uje kolo napajanja pogonskog motora.

Taster kontrole releja K2 (verzija 1)

Taster za upravljanje releja K2 se napaja na tranzistor Q1 po analognoj šemi, za isklju~enje promene elektri~nog signala smeštenog u tranzistor Q1. U izlaznom obliku taster je zatvoren i kontakti releja K2.1 K22.2 uklju~uju namotaj rotora u kolu napajanja motora takvim modelom, pri kome izvod statora M5 je spojen sa izvodom rotora M9, a drugi izvod rotora M8 – preko kontaktne grupe K2.2 i termozaštite motora (TM7 – TM8) i dalje je spojen sa fazom mre`e. Ovo uklju~ivanje menja smer struje u namotaju motora u smeru kazaljke na satu.

Modul za upravljanje elektroventilom, pumpom za izbacivanje vode i motor~i} tajmera

Modul upravlja motor~i}em progrmatora – tajmera i koristi se za uklju~ivanje motora na signal izvoda 8 PA2 mikrokontrolera U1. Modul je spojen sa trijakom TR4, u seriji sa optere}enjem motorom – tajmera u kolu napajanja od 220V. Amplituda ulaznog signala dovoljna je da otvori TR4 i sa mre`nog napajanja isporu~ uje struju na tajmer, koji zapo~inje svoju rotaciju i prevodi programator na novu poziciju, ~ime zatvara ostale kontakte, kontakt grupe 1,3 i 5. Tako dolazi do promene operacije. Sli~na analogna šema napravljena je i za upravljanje el. ventilom i pumpom za izbacivanje vode.

Zaštita modula DMPU

Za zaštitu elektronskog modula od visokog napona mre`e, postavljen je varistor VR5, koji je priklju~en paralelno sa kontaktima 01 i 04 na konektoru CNC, preko koga se napaja modul DMPU.

7. ELEKTRONSKI MODULI - DMPA

Elektronski moduli DMPA koriste se kod mašina za pranje veša u brendovima kao što su: ARDO, EBD, INOX, ELIN, EUROTECH, SAMSUNG, SUPRA, NORDMENDE i dr. spoljni izgled modula prikazan je na slici

Elektronski moduli DMPA koriste se u veš mašinama, koje imaju u svom sastavu asinhroni pogonski motor i programator. Moduli DMPA imaju raznovrsnost, u baznom sastavu elemenata ~iji sastav ostaje skoro nepromenjen. Ali to nezna~i da su svi moduli uzajamno zamenjivi – u njima se koriste, npr. razne verzije mikrokontrolera procesora, koji su razli~iti u tipnim komponentima. Koriš}enje ovih ili onih tipova modula DMPA zavisi od mogu}nosti veš mašine (npr. razlika u brzini centrifuge) garniture i šeme povezivanja elemenata koji ulaze u sastav konkretne veš mašine. Modul DMPA namenjen je za upravljanje slede}im spoljnim elementima i sklopovima u veš mašini.

• Asinhronim motorom;

• Ventilom za primanje vode;

• Pumpom za izbacivanje vode;

• Motor~i}em programatora (tajmera).

Modul ne upravlja zagrevanjem vode napajanje greja~a se rukovodi preko kontakata programatora i senzora hidrostata. On tako|e ne upravlja magnetnom bravom za otvaranje vrata mašine.

Na modulu dolaze signali slede}ih elemenata i sklopova veš mašine:

• Kontakne grupe iz programatora;

• Kalem tahogeneratora pogonskog motora;

• Senzor hidrostata;

• Regulator zagrevanja vode i brzina centrifuge (umesto regulatora mo`e se koristiti i prekida~).

Modul DMPA ima funkciju autotesta.

8. NOVE VERZIJE ELEKTRONSKIH MODULA MINISEL ZA VEŠ MAŠINE ARDO

U ovoj glavi opisa}emo modifikovanu verziju elektronskog modula (EM) MINISEL, kod kojih se primenjuju komponente za površinsku monta`u (SMD – komponente). Takvi moduli koriste se npr. kod veš mašina ARDO i ATLANT.

8.1. Zajedni~ke odlike

Novije modifikacije elektronskih modula pojavile su se ranije i koriste se kako u novijim modelima veš mašina, tako da zbog kvaliteta menjaju pređašnje verzije. Prilikom zamene modula treba voditi računa o poklapanju 9 - vrednosti kod modula (546xxxxxx). Moduli MINISEL odnose se na treću generaciju elektronskih modula i koriste se kod veš mašina sa selektorom programa bez programatora. Spoljni izgled jednog od modifikovanih verzija (EM) MINISEL sa skinutim hladnjakom trijaka pogonskog elektromotora prikazan je na slici 95. Preporučeno kod modula 546080500-04. Prikazani el. modul primenjuje se u veš mašini ARDO TL 120L.

8.3. Kvarovi povezani sa upravljanjem pogonskog motora i grejača

Ako pogonski motor, grejač i releji RL 1 – RL 4 ispravni, sledi provera ispravnosti odgovarajuću kaskadu u sastavu kompleta ULN2003. Strukturna šema prikazana je na slici 99. Ako je ULN2003 ispravan, treba proveriti odgovarajuće signale, koji se formiraju u mikrokontroleru.

Opšte primedbe u statistici o kvarovima novih verzija elektronskih modula MINISEL

Oko osnovnih karakternih neispravnosti el. modula MINISEL u novim verzijama ovih modula imaju svoje karakteristike. Obele`avanje el. modula imaju u svom sastavu veću količinu SMD – komponenti, delova koji su priključeni na napojnu mrežu 220V. Evidencijom malih komponenti, o njihovoj kompaktnosti i montaži el. modula, mogućnost proboja na štampanoj ploči i drugih kvarova nije velika. Elektronski moduli mogu otkazivati i zbog spoljnih faktora (povećana vlažnost ili slab kvalitet napojne mreže).

Mile Todorov © 2010-2014

Log in to your account